Tutkimus

Materiaalitekniikan ja -tieteen tutkimus keskittyy konstruktiivisten, funktionaalisten ja adaptiivisten materiaalien kehittämiseen ja niiden teollisiin sovelluksiin. Materiaalien soveltamisen osalta työskennellään mm. uusien materiaaliratkaisujen (rakennemateriaalit, energiatekniikan materiaalit, biomateriaalit, pinnoitteet, nanomateriaalit jne.) kanssa. Lisäksi keskeisiä teemoja ovat piiteknologian ja mikrosysteemien, elektroniikan ja magneettisten materiaalien sekä niiden sovellusten kehittäminen.

Materiaalien valmistuksen tutkimus suuntautuu primääristen ja sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämiseen, niihin liittyviin mekaanisiin ja termisiin prosesseihin ja ilmiöihin sekä materiaalien kierrätyssysteemeihin. Ydinalueita ovat prosessien termodynamiikka, kinetiikka, virtausdynamiikka sekä aineen- ja lämmönsiirtoilmiöt ja niiden mallintaminen.

Tutkimushankkeet käsittelevät mm. uusia metallien valmistusprosesseja, osaprosessien kokeellista tutkimusta sekä prosessien ja ilmiöiden simulointia ja matemaattista mallintamista.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 10.09.2015.